Privacy Statement Digitale Leermiddelen

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Bazalt biedt twee producten aan voor gebruik in kinderopvang, primair onderwijs en voorgezet onderwijs waarbij persoonsgegevens worden verwerkt: Horen, zien en schrijven Digitaal en KIJK! webbased. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en je duidelijk te informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken.

In deze privacyverklaring vind je de belangrijkste informatie over het gebruik van de persoonsgegevens van kinderen door Bazalt, bij het gebruik van deze digitale leermiddelen.

Digitale leermiddelen

Het werken met digitaal educatief materiaal kent grote voordelen: het maakt meer maatwerk voor kinderen mogelijk en het maakt voor leraren en medewerkers in de kinderopvang eenvoudig inzichtelijk wat een leerling met de lesstof gedaan heeft en wat het resultaat daarvan is. Ook biedt digitaal educatief materiaal veel mogelijkheden op het gebied van verdieping én verlevendiging van het aanbod (lesaanbod, onderwijs aanbod, activiteitenaanbod). Bazalt biedt haar lesmateriaal zowel gedrukt, digitaal als in combinatie daarvan aan.

Voor het gebruik van digitale leermiddelen worden persoonsgegevens verwerkt. Wij respecteren nadrukkelijk de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van onze producten. Persoonlijke gegevens van onze klanten en van de bezoekers van onze websites worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Wij houden ons daarbij aan de eisen die de AVG daaraan stelt. De AVG geeft personen wiens gegevens worden verwerkt meer rechten om hierop invloed uit te oefenen. Daarnaast legt de AVG meer nadruk op de eigen verantwoordelijkheid van organisaties om de wet na te leven, om transparant te zijn over de omgang met persoonsgegevens én om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden. 

Het privacyconvenant

Leveranciers van digitale leermiddelen moeten informatiebeveiliging en privacy (IBP) goed regelen. Dat is een belangrijke randvoorwaarde voor het gebruik van ICT in het onderwijs. In 2015 hebben alle partijen in de onderwijsketen daarom een convenant gesloten over hoe zij omgaan met IBP en wat hun rolverdeling is bij de verwerking van leerlinggegevens, het Privacyconvenant. Bazalt is sinds 2016 aangesloten bij dit convenant en alle gebruikers van de digitale leermiddelen van Bazalt zijn vanaf dat moment geïnformeerd over het afsluiten van de bewerkersovereenkomst 2.0.  Met de nieuwe eisen vanuit de AVG en de nieuwe terminologie is er een versie 3.0 Verwerkersovereenkomst tot stand gekomen.

Rolverdeling tussen scholen/kinderdagverblijven/peuterspeelzalen en leveranciers

In de 3.0 versie heet de  “verantwoordelijke” – dat zijn de scholen/kdv/psz vanaf 25 mei 2018 een “verwerkingsverantwoordelijke” en heet Bazalt als “bewerker” nu “verwerker”.

De verwerkingsverantwoordelijke is de partij die het doel en de middelen bepaalt van de gegevensverwerking. De verwerker voert de gegevensverwerking slechts uit in opdracht en op instructie van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker mag gegevens uitsluitend verwerken voor doeleinden die door de verwerkingsverantwoordelijke zijn vastgesteld, niet voor eigen doeleinden. Daarbij zal Bazalt altijd zorg dragen voor een optimale beveiliging van persoonsgegevens.

Vewerkersovereenkomsten

In de Verwerkersovereenkomsten van Bazalt is vastgelegd welke opdracht wordt gegeven tot verzameling en verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik van digitale leermiddelen voor kinderopvang,  het primair en voortgezet onderwijs. Bazalt hanteert daarbij de ‘Model Bewerkersovereenkomst’, die onderdeel uitmaakt van het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 3.0’. De Bewerkersovereenkomsten vormen onderdeel van onze licentievoorwaarden die op het gebruik van digitale educatief materiaal van toepassing zijn.

In deze Verwerkersovereenkomsten vindt u een bijlage 1 en 2.
Bijlage 1 is de productspecifieke  Privacybijsluiter waarin u leest voor welke doeleinden welke persoonsgegevens in opdracht van de school worden verwerkt.
Bijlage 2. Technische en Organisatorische Maatregelen beschrijft welke productspecifieke maatregelen er zijn getroffen om de persoonsgegevens veilig te stellen.

Kennisneming, verbetering en verwijdering van persoonsgegevens

Op grond van de wettelijke rolverdeling en het ‘Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 3.0’ moeten onderwijsinstellingen en aanbieders kinderopvang (ouders van) kinderen informeren over het gebruik van digitale leermiddelen. Betrokkenen kunnen via de onderwijsinstelling en aanbieder kinderopvang gebruikmaken van hun wettelijke rechten. Voor de uitoefening van deze rechten dienen betrokkenen zich te wenden tot de onderwijsinstelling of aanbieder kinderopvang.