Aanbod

Coaching

BAZALT GROEP bestaat
uit Bazalt, HCO en RPCZ Bazalt logo

Vormen van 1 op 1 training in en buiten de klas

Er zijn vele manieren om bezig te zijn met de ontwikkeling en groei van leraren. Op bestuurs- of schoolniveau: vormen van training voor het team zijn zeer geschikt om sturing te geven aan de schoolontwikkeling.

Opbrengst

Bazalt kent unieke vormen van 1:1 training, buiten de klas, of direct in de klas: onze trainers staan letterlijk naast je om samen te kijken naar ontwikkelkansen voor je leerlingen én voor jou, als leraar in de groep. 

Vormen van coaching (1:1 training) zorgen voor gerichte verbetering van vaardigheden en het integreren van nieuwe vaardigheden in de dagelijkse praktijk van de leraar. Persoonlijke training biedt de mogelijkheid om af te stemmen op het niveau van de leraar. 

1:1 training door Bazalt houdt in dat we aansluiten bij het niveau van de leraar, zijn leerbehoeften en bij wat de school gaat implementeren. Niet algemeen maar heel specifiek, voor zijn eigen groep! De inhoud en de vorm van de training zal dus per persoon verschillen. Een uitgangspunt dat we hanteren: wat is aantoonbaar effectief (research-based) en wat werkt voor déze leraar. 

Kenmerken van onze 1:1 training

  • gericht op het versterken van vaardigheden
  • meteen in de praktijk
  • persoonlijk  
  • in en/of buiten de groep
  • formatieve feedback
  • gedifferentieerd
  • samen leren- samen oefenen- samen doen!
  • anders dan anders…

Vorm en inhoud: in de klas  

Directe coaching

De leraar krijgt tijdens de uitvoering van de les één tip van de Bazalt-trainer/coach die meteen in de praktijk gebracht kan worden. De leraar kan op dat moment zelf het effect van de tip waarnemen. Door een optimale timing van de coach voegt de leraar de tip naadloos in binnen de les(fase). De Bazalt-trainer/coach is maximaal 20 á 25 minuten in de groep. Deze vorm wordt vaak toegepast bij de implementatie van een aanpak, waardoor de leraar meteen effect kan ervaren

Co-Teaching inclusief gezamenlijke voorbereiding

De leraar en de Bazalt-trainer/coach bereiden samen een les voor, die op een af te spreken moment samen wordt uitgevoerd in de eigen groep van de leraar. De voorbereiding duurt 20 á 25 minuten, de trainer/coach leert de leraar tijdens de voorbereiding een nieuwe strategie/aanpak doelgericht in te zetten binnen de structurele aanpak. De leraar en de Bazalt-trainer/coach nemen ieder een deel van de les voor hun rekening. De coach geeft de leraar de keuze welke fase van de les hij/zij graag uitgevoerd wil zien door de coach en welk deel er coaching plaatsvindt tijdens de uitvoering door de leraar. Leraar en coach zijn samen verantwoordelijk voor de les. De coach is maximaal 30 minuten in de groep. Deze vorm wordt vaak toegepast voor het inoefenen en eigen maken van een strategie binnen de lessen. Samen voorbereiden en uitvoeren stimuleert inzicht en vaardigheid bij de leraar voor een structurele toepassing van de strategie in andere lessen.

Observatie in de groep met informele feedback

Een ervaren Bazalt-trainer/coach is 20 minuten in de groep, observeert met of zonder leervraag van de leraar. De trainer/coach geeft meteen een top, een tip, grenzend aan de directe mogelijkheid voor verbetering en sluit af met nog een top. Deze vorm passen we vaak schoolbreed toe, bijvoorbeeld als start van een verandertraject. Een effectieve manier om zicht te krijgen op persoonlijke leerbehoeften van leraren, zodat we hier zo dicht mogelijk bij aan kunnen sluiten.

Demo-coaching

De Bazalt-trainer/coach demonstreert in de groep van de leraar een strategie die de leraar wil ontwikkelen of waarin hij vaardiger wil worden. Deze vorm passen we vaak toe om leraren een beeld te geven van de betekenis en de mogelijkheden van een strategie in zijn of haar eigen groep.

Voorbeeldles geven

De Bazalt-trainer /coach geeft een opbouw van een les als voorbeeld voor één of voor een groep leraren in de school. Deze vorm passen we vaak toe als de school start met een nieuwe of andere aanpak/strategie, zodat deze lera(a)r(en) in de praktijk van hun eigen groep/school kunnen zien wat de aanpak binnen een les in kan houden.

Simultaan lesgeven

De Bazalt-trainer/coach geeft samen met de leraar in de groep ieder aan een deel van de groep les, gedurende 15 – 20 minuten. De leraar kan tegelijkertijd ‘de kunst afkijken’ van de coach. Deze vorm wordt vaak toegepast om te kunnen differentiëren binnen de groep en aan te sluiten bij het ontwikkelingsniveau van leerlingen.

Vorm en inhoud: buiten de klas 

Lesson-study

De Bazalt-trainer/coach bereidt samen met de leraar of een groep leraren een les voor die in de komende week door de leraar/leraren gegeven wordt. Het doel is (meer) kennis en vaardigheid te ontwikkelen alle leraren om stapsgewijs en effectief een afgesproken strategie/werkwijze toe te passen in een les(fase).

De groep leraren komt nadat de les(sen) zijn gegeven weer bij elkaar en gezamenlijk, onder leiding van de Bazalt-coach wordt besproken welke interventies de volgende les(sen) op een hoger niveau kunnen brengen. Waarna een ieder nogmaals een soortgelijke les geeft om het geleerde in de lesson-study toe te passen en te integreren in zijn/haar handelingsrepertoire. 

Formele feedback

De Bazalt-trainer/coach geeft mondeling of schriftelijk feedback aan de hand van bijvoorbeeld de leervraag van de leraar. Dit kan na een groepsbezoek door de trainer/coach of aan de hand van een opname van (een deel van) de les van de leraar.

School Video Interactie Begeleiding (SVIB)

Bij SVIB analyseren de leraar en de Bazalt-trainer/coach korte video-opnamen die zijn gemaakt in de klas. Er wordt ingezoomd op de interactie tussen leraar en leerling en de leerlingen onderling, op de klassenorganisatie en de didactiek. Het geeft zicht op de eigen kwaliteiten, inzicht in het effect van je gedrag op leerlingen en stof tot nadenken en ontwikkelen.

Training op locatie

Wil je meer informatie over de mogelijkheden voor jou? Vul dan het aanvraagformulier in:

Trainers

Agenda